Chấm điểm lại bài tập đã chấm điểm của học sinh

Bài trước Bài tiếp theo



Để chấm lại bài tập đã chấm điểm học sinh đã nộp, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn vào học sinh muốn chấm điểm lại.
  2. Từ danh sách bài tập mà học sinh này đã được chấm điểm và chọn bài tập muốn chấm lại.
  3. Chấm lại điểm cho học sinh và bấm nút Lưu để hoàn thành chấm lại.
Sau khi chấm điểm xong hệ thống sẽ gợi ý học sinh tiếp theo trong lớp đã nộp bài và đang cần bạn chấm điểm, bấm vào nút gợi ý để tiếp tục chấm.

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn