Di chuyển thư mục

Bài trước Bài tiếp theo

Để di chuyển thư mục, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn nút 3 chấm trên thư mục muốn thao tác.
  2. Chọn thao tác Di chuyển.
  3. Chọn thư mục đích cần di chuyển và chọn Xác nhận.
Bạn có thể sử dụng chức năng này để xây dựng cấu trúc thư mục và quản lý tài liệu một cách dễ dàng.

Hướng dẫn liên quan: