Đổi tên thư mục

Bài trước Bài tiếp theo

Để đổi tên thư mục, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn nút 3 chấm trên thư mục muốn thao tác.
  2. Chọn thao tác Đổi tên.
  3. Nhập tên muốn thay đổi và chọn nút Cập nhật.
Sử dụng thay đổi tên thư mục khi đặt nhầm, khi muốn tái cấu trúc hệ thống tài liệu phục vụ cho việc quản lý.

Hướng dẫn liên quan: