Giao bài tập

Bài trước Bài tiếp theoĐể giao bài tập cho học sinh, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn nút 3 chấm trên bài tập muốn thao tác.
  2. Chọn thao tác Giao bài tập.
  3. Cài đặt thời hạn nộp bài sau khi học sinh làm xong.
  4. Chọn những lớp muốn giao bài.
  5. Chọn nút Thêm mới để giao bài.
Những bài tập đã giao sẽ được gửi đến học sinh các lớp mà bạn đã chọn. Sửa dụng chức năng Lớp học dể xem tiến độ làm bài, quản lý việc làm bài của học sinh trong các lớp.