Giới thiệu chức năng Lớp học

Bài trước Bài tiếp theo

Các lớp học trên Edulive được tạo ra để quản lý học sinh của bạn theo từng lớp. Bạn có thể thêm nhiều học sinh cùng lúc với sĩ số không giới hạn.

Bạn có thể giao bài tập về nhà, tạo các lớp học tương tác trực tuyến. Hệ thống chấm điểm, khen thưởng trực quan và dễ dàng sử dụng.

Báo cáo chi tiết và đầy đủ cho từng bài tập, từng học sinh và từng lớp.

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn