Giới thiệuGiới thiệu về báo cáo:

  1. Phân tích năng lực học tập của học sinh và lấy trọng tâm là các bài giảng bạn đã chia sẻ cho học viên luyện tập. Bạn có thể theo dõi sự tiến bộ của mọi học sinh, đánh giá sự hiểu biết của học sinh về một chủ đề, đưa ra lộ trình học tập cho học sinh của bạn.
  2. Bạn sẽ nhận được báo cáo cho toàn bộ bài giảng mà bạn gửi cho học sinh của mình. Kiểm tra bái cáo để biết thêm về dữ liệu làm bài của học sinh và dữ liệu của từng học sinh cụ thể.
  3. Mỗi bài giảng có thể chia nhỏ dữ liệu và xem theo từng lớp, từ dữ liệu đó mà bạn có thể đưa ra lộ trình cho từng lớp mà bạn quản lý hay phục vụ cho việc thi đua, so sánh giữa các lớp.

Mô tả dữ liệu:

  1. Cột tên: là danh sách tên các bài giảng mà bạn đã chia sẻ công khai cho học sinh làm.
  2. Cột số người tham gia: là tổng số học sinh tham gia làm bài mà bạn chia sẻ.
  3. Cột Thời lượng trung bình là tổng thời lượng học làm của tất cả học viên chia trung bình.

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn