Tìm kiếm dữ liệu bài giảng đã gửi học sinh

Để xem dữ liệu báo cáo của một bài đã gửi cho học sinh, hãy làm theo các bước sau:

  1. Bấm chọn vào ô Tìm kiếm.
  2. Nhập tên bài giảng muốn tìm kiếm.
  3. Chọn phím Enter trên bàn phím của bạn để tìm kiếm.

Hướng dẫn liên quan: