Xem báo cáo chi tiết của bài giảng

Để xem dữ liệu báo cáo chi tiết của một bài giảng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn vào bài giảng bạn muốn xem để xem dữ liệu chi tiết của bài giảng đó.
 2. Mô tả dữ liệu:
  1. Cột tên: là tên học sinh tham gia làm bài.
  2. Cột lớp: là lớp của học sinh tham gia làm bài (học sinh tự do sẽ không có dữ liệu này).
  3. Cột điểm: là điểm cao nhất của học sinh trong tất cả lần làm bài.
  4. Cột thời lượng: là thời lượng làm bài tương ứng của lần làm có điểm cao nhất.
 3. Xem dữ liệu theo lớp đang quản lý:
  1. Chọn vào lọc Lớp học.
  2. Chọn lớp muốn xem trong danh sách các lớp bạn đang quản lý.
 4. Tìm kiếm học sinh:
  1. Bấm chọn vào ô Tìm kiếm.
  2. Nhập tên học sinh muốn tìm kiếm.
  3. Chọn phím Enter trên bàn phím của bạn để tìm kiếm.

Hướng dẫn liên quan: