Xem dữ liệu theo lớp đang quản lý

Để xem dữ liệu báo cáo của các lớp đang quản lý, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn vào lọc Lớp học.
  2. Chọn lớp muốn xem trong danh sách các lớp bạn đang quản lý.
Sau khi chọn xong thì toàn bộ dữ liệu hiển thị sẽ được lấy theo lớp mà bạn đang lọc.

Hướng dẫn liên quan: