Di chuyển bài giảngĐể di chuyển bài giảng đến thư mục khác, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn nút 3 chấm trên bài giảng muốn thao tác.
  2. Chọn thao tác Di chuyển.
  3. Chọn thư mục đích cần di chuyển và chọn Lựa chọn.
Bạn có thể sử dụng chức năng này để xây dựng cấu trúc thư mục và quản lý tài liệu một cách dễ dàng.

Hướng dẫn liên quan:

Thư viện bài mẫu

Sử dụng bài mẫu

Chỉnh sửa từ mẫu có sẵn

Chia sẻ bài mẫu từ thư viện

Yêu thích bài mẫu từ thư viện

Tự tạo bài giảng mới hoàn toàn