Tạo thư mục mới

Bài trước Bài tiếp theo

Để tạo thư mục mới, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn nút Tạo mới thư mục hình dấu cộng góc bên phải.
  2. Nhập tên cho thư mục.
  3. Chọn nút Tạo mới để hoàn thành.
Thư mục của tôi là thư mục cá nhân của giáo viên để lưu trữ phiếu bài tập, bài giảng và tài liệu khác.

Hướng dẫn liên quan: