Di chuyển bài giảng

Bài trước Bài tiếp theoĐể di chuyển bài giảng đến thư mục khác, hãy làm theo các bước sau:

  1. Chọn nút 3 chấm trên bài giảng muốn thao tác.
  2. Chọn thao tác Di chuyển.
  3. Chọn thư mục đích cần di chuyển và chọn Lựa chọn.
Bạn có thể sử dụng chức năng này để xây dựng cấu trúc thư mục và quản lý tài liệu một cách dễ dàng.

Hướng dẫn liên quan: