Lớn hơn, dấu >;. Bé hơn, dấu <;. Bằng nhau, dấu =(Tiết 10,11) Trang 24

/--
Thoát
Mục lục
Danh sách bài học
2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10
/--

99

100
Bạn muốn sử dụng Edulive trên ...
Logo of Edulive App
Edulive App
Browser