27.1 Bài 31 - Phép trừ số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số ( Tiết 1) - Trang 52

Mục lục