grade-1-math-review-sheet

Grade 1 Math review sheet

Grade 1 Math review sheet

Giới thiệu

Grade 1 Math review sheet
Bài 10 Phép cộng trong phạm vi 10 Trang 56

Bài học

Bài 10 Phép cộng trong phạm vi 10 Trang 56

408 phát

3 thích

Bài 10 Luyện tập trang 58 - Phép cộng trong phạm vi 10

Bài học

Bài 10 Luyện tập trang 58 - Phép cộng trong phạm vi 10

433 phát

1 thích

Bài 10 Phép cộng trong phạm vi 10 trang 60

Bài học

Bài 10 Phép cộng trong phạm vi 10 trang 60

549 phát

0 thích

Bài 10 Phép cộng trong phạm vi 10 trang 62

Bài học

Bài 10 Phép cộng trong phạm vi 10 trang 62

491 phát

0 thích

Bài 10 Luyện tập trang 64 - Phép cộng trong phạm vi 10

Bài học

Bài 10 Luyện tập trang 64 - Phép cộng trong phạm vi 10

389 phát

1 thích

Bài 10 Luyện tập trang 66 - Phép cộng trong phạm vi 10

Bài học

Bài 10 Luyện tập trang 66 - Phép cộng trong phạm vi 10

780 phát

0 thích

Bài 26 Ph ph Qu qu Trang 64

Bài học

Bài 26 Ph ph Qu qu Trang 64

446 phát

1 thích

Bài 31 an ăn ân Trang 74

Bài học

Bài 31 an ăn ân Trang 74

392 phát

0 thích

Bài 32 on ôn ơn Trang 76

Bài học

Bài 32 on ôn ơn Trang 76

309 phát

0 thích

Bài 11 Luyện tập Trang 72 - Phép trừ trong phạm vi 10

Bài học

Bài 11 Luyện tập Trang 72 - Phép trừ trong phạm vi 10

268 phát

0 thích

Bài 11 Luyện tập  Trang 76 - Phép trừ trong phạm vi 10

Bài học

Bài 11 Luyện tập Trang 76 - Phép trừ trong phạm vi 10

143 phát

0 thích

Bài 11 Luyện tập Trang 78 - Phép trừ trong phạm vi 10

Bài học

Bài 11 Luyện tập Trang 78 - Phép trừ trong phạm vi 10

225 phát

0 thích

Bài 14 Luyện tập Trang 94 - Khối lập phương, khối hộp chữ nhật

Bài học

Bài 14 Luyện tập Trang 94 - Khối lập phương, khối hộp chữ nhật

124 phát

1 thích

Bài 15 Vị trí, định hướng trong không gian Trang 96 97

Bài học

Bài 15 Vị trí, định hướng trong không gian Trang 96 97

3496 phát

0 thích

Bài 15 Vị trí, định hướng trong không gian (phải, trái) Trang 98 99

Bài học

Bài 15 Vị trí, định hướng trong không gian (phải, trái) Trang 98 99

148 phát

0 thích

Bài 16 Luyện tập chung Trang 100

Bài học

Bài 16 Luyện tập chung Trang 100

158 phát

0 thích

Bài 17 Ôn tập các số trong phạm vi 10 Trang 102

Bài học

Bài 17 Ôn tập các số trong phạm vi 10 Trang 102

88 phát

0 thích

Bài 17 Luyện tập Trang 104 - Ôn tập các số trong phạm vi 10

Bài học

Bài 17 Luyện tập Trang 104 - Ôn tập các số trong phạm vi 10

128 phát

0 thích

Bài 18 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 Trang 106

Bài học

Bài 18 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 Trang 106

115 phát

0 thích

Bài 18 Luyện tập Trang 108 - Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Bài học

Bài 18 Luyện tập Trang 108 - Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

127 phát

0 thích

Bài 19 Ôn tập hình học Trang 110

Bài học

Bài 19 Ôn tập hình học Trang 110

96 phát

0 thích

Bài 20 Ôn tập chung Trang 112

Bài học

Bài 20 Ôn tập chung Trang 112

131 phát

2 thích

Ai là triệu phú - Câu hỏi tổng hợp lớp 5

Trò chơi

Ai là triệu phú - Câu hỏi tổng hợp lớp 5

429 phát

1 thích

Bài 22 - So sánh số có 2 chữ số (Tiết 1) - Trang 16

Bài học

Bài 22 - So sánh số có 2 chữ số (Tiết 1) - Trang 16

43 phát

0 thích

Bài 22 - Luyện tập (Tiết 2) - Trang 18

Bài học

Bài 22 - Luyện tập (Tiết 2) - Trang 18

42 phát

0 thích

Bài 22 - Luyện tập (Tiết 3) - Trang 20

Bài học

Bài 22 - Luyện tập (Tiết 3) - Trang 20

44 phát

1 thích

Bài 23 - Bảng các số từ 1 đến 100 (Tiết 1) - Trang 22

Bài học

Bài 23 - Bảng các số từ 1 đến 100 (Tiết 1) - Trang 22

51 phát

0 thích

Bài 24 - Luyện tập chung (Tiết 2) - Trang 24

Bài học

Bài 24 - Luyện tập chung (Tiết 2) - Trang 24

32 phát

0 thích

Bài 24 - Luyện tập chung (Tiết 3) - Trang 26

Bài học

Bài 24 - Luyện tập chung (Tiết 3) - Trang 26

34 phát

0 thích

BÀI 25 - Dài hơn, ngắn hơn (Tiết 1) - Trang 28

Bài học

BÀI 25 - Dài hơn, ngắn hơn (Tiết 1) - Trang 28

41 phát

0 thích

BÀI 25 - Dài hơn, ngắn hơn (Tiết 2) - Trang 30

Bài học

BÀI 25 - Dài hơn, ngắn hơn (Tiết 2) - Trang 30

30 phát

0 thích

Bài 26 - Đơn vị đo độ dài (Tiết 3) - Trang 32

Bài học

Bài 26 - Đơn vị đo độ dài (Tiết 3) - Trang 32

32 phát

0 thích

Bài 26 - Đơn vị đo độ dài (Tiết 1) - Trang 34

Bài học

Bài 26 - Đơn vị đo độ dài (Tiết 1) - Trang 34

29 phát

0 thích

Bài 27 - Thực hành ước lượng và đo độ dài (Tiết 2) - Trang 36

Bài học

Bài 27 - Thực hành ước lượng và đo độ dài (Tiết 2) - Trang 36

21 phát

0 thích

Bài 27 - Thực hành ước lượng và đo độ dài (Tiết 3) - Trang 38

Bài học

Bài 27 - Thực hành ước lượng và đo độ dài (Tiết 3) - Trang 38

26 phát

0 thích

Bài 28 - Luyện tập chung (Tiết 1) - Trang 40

Bài học

Bài 28 - Luyện tập chung (Tiết 1) - Trang 40

20 phát

0 thích

Bài 28 - Luyện tập chung (Tiết 2) - Trang 42

Bài học

Bài 28 - Luyện tập chung (Tiết 2) - Trang 42

25 phát

0 thích

Bài 29 - Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số (Tiết 3) - Trang 44

Bài học

Bài 29 - Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số (Tiết 3) - Trang 44

49 phát

0 thích

Bài 29 - Luyện tập (Tiết 1) - Trang 46

Bài học

Bài 29 - Luyện tập (Tiết 1) - Trang 46

26 phát

1 thích

Bài 30 - Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số (Tiết 2) - Trang 48

Bài học

Bài 30 - Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số (Tiết 2) - Trang 48

29 phát

0 thích