Tích hợp hệ thống E-Learning thông minh
Ứng dụng sẵn có trên điện thoại cho quản lý trung tâm, phụ huynh, học sinh
Tùy chỉnh cấu hình linh hoạt theo nhu cầu
Quản lý toàn diện về Kinh doanh, Vận hành, Đào tạo, Thu chi, Kho, Cơ sở vật chất