Cài đặt

Bài trước Bài tiếp theo

Từ thanh công phía trên cùng bên phải, chọn nút biểu tượng bánh răng cài đặt.

Ẩn/hiện ruler: khi mới mở công cụ soạn thì hệ thống mặc định hiển thị thanh thước kẻ để bạn có thể canh đo, trong trường hợp bạn không muốn sử dụng thì có thể ẩn và khi cần sử dụng có thể bật lại.

Điều kiện hoàn thành: cài đặt với đơn vị tính là %, để hoàn thành phiếu bài tạp học viên cần hoàn thành % điểm theo điều kiện đặt ra trên tổng điểm của phiếu bài tập.

Xuất tập tin ZIP: sử dụng để xuất nội dung với định dạng là tệp Zip của Edulive.

Xuất tập tin PDF: sử dụng để xuất nội dung với định dạng là PDF, có thể sử dụng để in ra giấy và giao cho học sinh làm bài.