Công cụ Cấu hình trong phiếu bài tập

Bài trước Bài tiếp theo


Cấu hình là công cụ để cài đặt cấu hình cho ngôn ngữ tiêu đề câu hỏi, tiêu đề thứ tự câu hỏi và cách hiển thị các cột đáp án của câu hỏi, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

  1. Từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ Cài đặt.
  2. Tùy chỉnh cài đặt từ các lựa chọn mà hệ thống đưa ra.