Giao diện phiếu bài tập

Bài trước Bài tiếp theo

Trên nền tảng Edulive, giao diện phiếu bài tập bao gồm 3 phần chính:

  • Thanh tiêu đề, công cụ cài đặt ở trên cùng hiển thị tên của bài học đang thiết kế và các công cụ để cài đặt tổng quan cho phiếu bài tập.
  • Thanh công cụ phiếu bài tập là các công cụ thiết kế như hình ảnh, video, văn bản, bảng, biểu đồ,...
  • Phần hiển thị nội dung soạn bài tập nằm chính giữa màn hình để bạn trực tiếp thiết kế, nội dung hiển thị theo từng trang kéo dài xuống dưới, bạn cần cuộn chuột lên xuống để xem, bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị của các trang.