Thêm tệp đính kèm

Bài trước Bài tiếp theo

Từ thanh công phía trên cùng bên phải, có nút Thêm tệp đính kèm: sử dụng để thêm tệp đính kèm cho phiếu bài tập như một tài liệu tham khảo, học sinh sử dụng để tham khảo.