Chế độ Cả lớp cùng chơi

Bài trước Bài tiếp theo

Sử dụng chế độ cả lớp cùng chơi, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Chọn nút Thay đổi nội dung tại thanh công cụ và chọn từ thư viện file.
  2. Chọn nội dung từ thư viện của Edulive hoặc thư mục cá nhân.
  3. Chọn nút Cả lớp làm bài.