Thêm bảng trắng và thêm tài nguyên

Bài trước Bài tiếp theo

Để thêm bảng trắng trong phòng học, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Chọn nút Thay đổi nội dung tại thanh công cụ.
  2. Chọn nút bảng trắng.