Thêm tài nguyên media

Bài trước Bài tiếp theo

Để thêm tài nguyên trong phòng học, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Chọn nút Thay đổi nội dung tại thanh công cụ.
  2. Chọn nút Tải lên