Tình trạng học sinh tham gia lớp

Bài trước Bài tiếp theo

Để kiểm tra tình trạng học sinh tham gia, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Chọn vào nút Tham gia dưới cùng bên trái thanh công cụ.
  2. Từ danh sách học sinh có mặt trong lớp, bạn có thể kiểm tra tại ảnh đại diện của học viên có cách chấm màu đại diện cho các trạng thái tham gia.