Mở nội dung dạy

Bài trước Bài tiếp theoĐể mở nội dung giảng dạy, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn nút Thay đổi nội dung tại thanh chức năng phía dưới cùng.
 2. Chọn 1 trong 3 nút Bảng trắng, Chọn từ thư viện, Tải lên (Tài liệu, Âm thanh).
  1. Bảng trắng để làm mới nội dung của lớp học về trạng thái rỗng.
  2. Chọn từ thư viện để chọn các nội dung có sẵn từ Thư viện mẫu hoặc Thư mục của bản thân.
   1. Tìm kiếm và chọn bài mẫu từ thư viện mẫu để mở trực tiếp trong lớp học.
   2. Chọn bằng cách nhấp vào tài liệu từ thư mục của bản thân để mở trực tiếp trong lớp học.
  3. Tải lên (Tài liệu, Âm thanh) để chọn tải lên tài liệu từ máy tính cá nhân
Bạn có thể tùy ý thay đổi nội dung giảng dạy từ thư viện mẫu, thư viện cá nhân hoặc ghép các trò chơi trí tuệ vào giữa buổi dạy. Lịch sử thay đổi sẽ được lưu lại toàn bộ.

Hướng dẫn liên quan: