Mời học sinh ra khỏi lớp

Bài trước Bài tiếp theo

Để mời học sinh ra khỏi lớp, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Chọn vào nút Tham gia dưới cùng bên trái thanh công cụ.
  2. Trỏ chuột vào học sinh mà bạn muốn mời ra khỏi lớp.
  3. Chọn vào nút ba chấm phía cuối tên học sinh.
  4. Chọn nút Mời ra khỏi lớp.