Chỉnh sửa mở rộng

Bài trước Bài tiếp theo

Bạn có thể chỉnh sửa các đối tượng với nhưng lựa chọn chỉnh sửa sau:

 1. Thuộc tính cơ bản gồm các cài đặt chung như đặt tên, thay đổi kích thước, thay đổi vị trí hay lật, ghim đối tượng. Các thuộc tính cơ bản áp dụng cho toàn bộ đối tượng.
 2. Kiểu chữ gồm các cài đặt về phong cách, kích cỡ, căn giãn lề và định dạng cho đối tượng văn bản. Cài đặt kiểu chữ áp dụng cho dối tượng văn bản, hình khối, hình vẽ dạng hình khối.
 3. Kiểu cách gồm các cài đặt về màu sắc cho đối tượng như màu nền, màu chữ, đường viền, độ trong suốt của đối tượng. Tùy từng đối tượng mà các thông tin cài đặt kiểu cách nhiều ít khác nhau.
 4. Nhân bản thuộc tính đối tượng là hành động sao chép của một đối tượng này cho một đối tượng khác với các lựa chọn kích thước, vị trí, màu sắc.
 5. Thanh trượt là các cài đặt thuộc tính đặc biệt cho đối tượng thanh trượt với các lựa chọn kích thước, màu sắc và kiểu cách cho con trỏ kéo và thanh trượt.
 6. Thuộc tính quỹ đạo là cài đặt thuộc tính đặc biệt cho đối tượng quỹ đạo với các lựa chọn đặt, tên, thay đôi kích thước, vị trí.
 7. Thuộc tính vùng là cài đặt thuộc tính đặc biệt cho đối tượng vùng với lựa chọn cài đặt đường viền cho vùng.
 8. Hình ảnh là cài đặt cho phép bạn thay thế hình ảnh mới lập tức vào khung của hình ảnh cũ từ kho ảnh của Edulive hoặc từ máy tính cá nhân của bạn.
 9. Phim hình là cài đặt cho phép bạn thêm, sửa, xóa các trạng thái hình ảnh trong phim hình và cài đặt định dạng cho phim hình.
 10. Căn chỉnh hình ảnh là cài đặt cho phép bạn căn chỉnh hình ảnh trong khung hình khi khung hình to hơn hình ảnh, bạn có thể căn ảnh vào các góc hoặc căn vào chính giữa. Cài đặt này thường áp dụng cho phim hình có khung hình to nhưng các hình ảnh bên trong nhỏ hơn.
 11. Thuộc tính nhóm là cài đặt liên kết với cài đặt thuộc tính nhiều đối tượng, khi bạn chọn nhiều đối tượng thì bạn có thể căn chỉnh lề cho nhiều đối tượng cùng lúc hoặc gộp nhiều đối tượng thành một đối tượng nhóm. Khi đã gộp nhóm nhiều đối tượng thì sẽ hiển thị thuộc tính nhóm tại mục chỉnh sửa mở rộng để tách nhóm các đối tượng.
 12. Thuộc tính bảng là cài đặt thuộc tính đặc biệt cho đối tượng bảng với lựa chọn thay đổi màu sắc, kiểu chữ, cỡ chữ và loại bảng.
 13. Thuộc tính biểu đồ là cài đặt thuộc tính đặc biệt cho đối tượng biểu đồ với lựa chọn thay đổi tiêu đề, cỡ chữ, phạm vi.
 14. Component là cài đặt thuộc tính đặc biệt cho đối tượng component, bạn có thể tham khảo hướng dẫn nâng cao để áp dụng component vào nội dung soạn giảng của bạn.
 15. Bảng hoạt động là cài đặt thuộc tính nâng cao, bạn có thể tham khảo hương dẫn nâng cao để sử dụng.
 16. Thuộc tính tùy chỉnh là cài đặt thuộc tính nâng cao, bạn có thể tham khảo hướng dẫn nâng cao để sử dụng.