Component

Bài trước Bài tiếp theo

Component là đối tượng được đóng gói sẵn với công nghệ phức tạp để bạn có thể sử dụng dễ dàng, tiện lợi. Ví dụ như các nhân vật đi, đứng, nói, cười, bộ câu hỏi...

Để thực hiện tạo đối tượng component, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

  1. Từ bảng công cụ bên trái, hãy nhấp vào thẻ Compoent. Nếu tùy chọn không có ở đó, hãy chọn vào thẻ Thêm và mở công cụ Component.
  2. Lựa chọn một component phù hợp với mong muốn của bạn.

Mẹo nhỏ: sử dụng kèm với công cụ timeline tại mục cài đặt để sử dụng các component nhân vật.