Cài đặt

Bài trước Bài tiếp theo

Từ thanh công phía trên cùng bên phải, chọn nút biểu tượng bánh răng cài đặt.

Cài đặt phím tắt: là các ghi chú về phím tắt khi sử dụng.

Cài đặt slide: sử dụng để cài đặt các thông tin cơ bản và nâng cao cho slide.

Hiện timeliner: sử dụng để bật công cụ timeliner.

Tải lên slide: sử dụng để tải lên nội dung bằng tệp Zip của Edulive.

Tải lên Power Point: sử dụng để tải lên nội dung bằng tệp Power Point.

Xuất tập tin ZIP: sử dụng để xuất nội dung với định dạng là tệp Zip của Edulive.

 Xuất tập tin PDF: sử dụng để xuất nội dung với định dạng là PDF.