Tạo bài giảng tương tác

Bài trước Bài tiếp theo

Để tạo bài học sẽ có 2 cách, bạn làm theo hướng dẫn dưới đây để tạo:

Cách 1:

  1. Từ thanh chức năng bên trái, chọn vào nút Tạo mới.
  2. Chọn vào nút Tạo bài học.
  3. Đặt tên cho bài học và chọn tạo mới để hoàn thành thao tác.

Cách 2:

  1. Từ thanh chức năng bên trái, chọn vào chức năng Thư mục của tôi.
  2. Từ thanh công cụ phía bên phải, chọn vào nút dấu Cộng.
  3. Chọn vào nút Tạo bài học.
  4. Đặt tên cho bài học và chọn tạo mới để hoàn thành thao tác.