Giao diện làm việc

Bài trước Bài tiếp theo

Giao diện công cụ soạn giảng gồm 4 phần chính:

  1. Thanh tiêu đề, công cụ cài đặt ở trên cùng hiển thị tên của bài học đang thiết kế và các cộng cụ để cài đặt tổng quan cho bài học. 
  2. Thanh công cụ soạn giảng là các công cụ thiết kế như hình ảnh, video, văn bản, bản, biểu đồ,...
  3. Thanh quản lý slide để quản lý danh sách slide đã được tạo ra, thêm - sửa - xóa slide.
  4. Phần hiển thị nội dung soạn giảng nằm chính giữa màn hình để bạn trực tiếp thiết kế, nội dung hiển thị theo slide mà bạn đang chọn.