Cài đặt đinh dạng đối tượng hình ảnh

Bài trước Bài tiếp theo

Để cài đặt định dạng cho đối tượng hình ảnh, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

Thay đổi ảnh:

 1. Nhấp chọn vào hình ảnh đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ chỉnh sửa xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt thay đổi ảnh.
 3. Chọn một trong hai lựa chọn là Tải ảnh lên từ máy tính cá nhân hoặc Thư viện hình ảnh của Edulive.

 

Đặt kích thước:

 1. Nhấp chọn vào hình ảnh đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ chỉnh sửa xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt đặt kích thước.
 3. Chọn một trong ba lựa chọn.

 

Độ trong suốt:

 1. Nhấp chọn vào hình ảnh đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ chỉnh sửa xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt độ trong suốt.
 3. Chọn một trong các giá trị có sẵn từ 0.1 - 1.

 

Sao chép thuộc tính:

 1. Nhấp chọn vào hình ảnh gốc muốn sao chép đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 2. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt sao chép thuộc tính với các lựa chọn Kích thước, Vị trí, Màu nền hoặc Tất cả thuộc tính.
 3. Nhấp chọn vào hình ảnh cần sao chép thuộc tính từ hình ảnh gốc đã được tạo trên giao diện thiết kế.
 4. Từ thanh công cụ xuất hiện ở phía trên, bạn hãy chọn vào cài đặt Dán thuộc tính để dán những thuộc tính mà bạn vừa sao chép.