Làm mới và hoàn tác

Bài trước Bài tiếp theo

Từ thanh công phía trên cùng bên phải, có nút Hoàn tác và Làm mới:

  1. Hoàn tác là công cụ giúp bạn quay lại bước thao tác ngay trước đó nếu bạn có đang thực hiện lỗi. Ví dụ bạn nhỡ sửa nội dung câu hỏi không đúng mong muốn thì bạn có thể hoàn tác để lấy lại nội dung câu hỏi cũ. 
  2. Làm mới là công cụ giúp bạn quay lại bước thao tác mới ngay sau thao tác bạn vừa hoàn tác nếu bạn có đang thực hiện lỗi. Ví dụ bạn nhỡ sửa nội dung câu hỏi nhưng quên chưa lưu nội dung câu hỏi cũ thì bạn có thể hoàn tác để sao chép nội dung câu hỏi và chọn Làm mới để quay lại nội dung câu hỏi mới.