Bài giảng

Bài trước Bài tiếp theo

Để tạo bài học, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Từ thanh công cụ phía bên phải, chọn vào nút dấu Cộng.
 2. Chọn vào nút Tạo bài học.
 3. Đặt tên cho bài học và chọn tạo mới để hoàn thành thao tác.

 

Để di chuyển bài học, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Tìm nội dung thuộc thể loại bài học.
 2. Chọn vào nút ba chấm trên bài học muốn thao tác.
 3. Chọn thao tác Di chuyển.
 4. Chọn thư mục đích cần di chuyển và chọn Lựa chọn để hoàn thành thao tác.

 

Để tạo bản sao bài học, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Tìm nội dung thuộc thể loại bài học.
 2. Chọn vào nút ba chấm trên bài học muốn thao tác.
 3. Chọn thao tác Tạo bản sao.

 

Để đổi tên bài học, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Tìm nội dung thuộc thể loại bài học.
 2. Chọn vào nút ba chấm trên bài học muốn thao tác.
 3. Chọn thao tác Đổi tên.
 4. Nhập tên mới cho bài học và chọn nút Cập nhật để hoàn thành thao tác.

 

Để xóa bài học, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Tìm nội dung thuộc thể loại bài học.
 2. Chọn vào nút ba chấm trên bài học muốn thao tác.
 3. Chọn thao tác Xóa.