Giới thiệu chức năng học liệu

Bài trước Bài tiếp theo

Quản lý học liệu là tác vụ bắt buộc phải có của giáo viên. Với Edulive bạn có thể thêm các học liệu vào lớp với mục đích giảng dạy, cho học sinh tự học... Bạn có thể cài đặt điều kiện hoàn thành cho từng học liệu và theo dõi báo cáo để xem ý thức tự học cũng như tiến độ học của học sinh.