Chỉnh sửa bài tập

Bài trước Bài tiếp theo

Để sửa bài tập đã giao, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Bấm chọn vào bài tập muốn sửa.
  2. Chọn nút Sửa của bảng thông tin bên trái.
  3. Thay đổi thông tin của bài tập và chọn nút Cập nhật để hoàn thành.