Phiếu bài tập

Bài trước Bài tiếp theo

Để tạo phiếu bài tập, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Từ thanh công cụ phía bên phải, chọn vào nút dấu Cộng.
 2. Chọn vào nút Tạo phiếu bài tập.
 3. Đặt tên cho phiếu và chọn tạo mới để hoàn thành thao tác.

 

Để giao phiếu bài tập, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Tìm nội dung thuộc thể loại phiếu bài tập.
 2. Chọn vào nút ba chấm trên phiếu bài tập muốn thao tác.
 3. Chọn thao tác Giao bài tập.
 4. Bạn hãy điền và lựa chọn các thông tin mà hệ thống đề xuất, sau đó chọn nút Thêm mới để hoàn thành thao tác.

 

Để di chuyển phiếu bài tập, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Tìm nội dung thuộc thể loại phiếu bài tập.
 2. Chọn vào nút ba chấm trên phiếu bài tập muốn thao tác.
 3. Chọn thao tác Di chuyển.
 4. Chọn thư mục đích cần di chuyển và chọn Lựa chọn để hoàn thành thao tác.

 

Để đổi tên phiếu bài tập, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Tìm nội dung thuộc thể loại phiếu bài tập.
 2. Chọn vào nút ba chấm trên phiếu bài tập muốn thao tác.
 3. Chọn thao tác Đổi tên.
 4. Nhập tên mới cho phiếu bài tập và chọn nút Cập nhật để hoàn thành thao tác.

 

Để xóa phiếu bài tập, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

 1. Tìm nội dung thuộc thể loại phiếu bài tập.
 2. Chọn vào nút ba chấm trên phiếu bài tập muốn thao tác.
 3. Chọn thao tác Xóa.