Xóa giáo viên cùng chấm điểm

Bài trước Bài tiếp theo

Trường hợp bạn thêm nhầm hay cần xóa giáo viên phụ trách chấm điểm của lớp, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Bấm chọn vào Hình đại diện của giáo viên phụ trách chấm điểm muốn xóa.
  2. Chọn vào nút Xác nhận để xóa.