Giao bài tập cho lớp

Bài trước Bài tiếp theo

Có hai định dạng bài tập để giao bài tập cho lớp, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

- Bài tự luận:

  1. Từ lớp học của bạn, hãy chọn nút Giao bài tập phía góc phải màn hình.
  2. Chọn nút Giao bài tự luận.
  3. Cài đặt các thông tin mà bài tập yêu cầu.
  4. Chọn nút Thêm mới để hoàn thành thao tác.

Phiếu bài tập trắc nghiệm:

  1. Từ lớp học của bạn, hãy chọn nút Giao bài tập phía góc phải màn hình.
  2. Chọn nút Giao từ thư mục của tôi.
  3. Chọn một tài nguyên phiếu bài tập từ thư mục cá nhân.
  4. Cài đặt các thông tin mà bài tập yêu cầu.
  5. Chọn nút Thêm mới để hoàn thành thao tác.