Thư mục

Bài trước Bài tiếp theo

Để tạo thư mục, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Từ thanh công cụ phía bên phải, chọn vào nút dấu Cộng.
  2. Chọn vào nút Tạo thư mục.
  3. Đặt tên cho thư mục và chọn tạo mới để hoàn thành thao tác.

 

Để đổi tên thư mục, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Tìm thư mục muốn đổi tên.
  2. Chọn vào nút ba chấm trên thư mục muốn thao tác.
  3. Chọn thao tác Đổi tên.
  4. Nhập tên mới cho thư mục và chọn nút Cập nhật để hoàn thành thao tác.

 

Để xoá thư mục, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Tìm thư mục mà bạn muốn xoá.
  2. Chọn vào nút ba chấm trên thư mục muốn thao tác.
  3. Chọn thao tác Xóa.