Giới thiệu chức năng danh sách học sinh

Bài trước Bài tiếp theo

Trong lớp học sẽ có tính năng danh sách học sinh để bạn có thể quản lý học sinh trong lớp của mình, bạn có thể chủ động tạo và gửi lời mời học sinh tham gia lớp hoặc bạn có thể cài đặt học sinh tự chủ động ghi danh tham gia lớp.