Giới thiệu thư mục cá nhân

Bài trước Bài tiếp theo

Từ chức năng Thư mục của tôi tại thanh chức năng bên trái bạn có thể truy cập vào tính năng Thư mục cá nhân. Bạn có thể tạo mới các tài nguyên Thư mục, Bài học, Phiếu bài tập và tất cả tài nguyên của bạn sẽ được lưu trữ và bảo mật tại đây. Bạn có thể sử dụng các tài nguyên này để giảng dạy, giao bài tập, học liệu vào lớp cho học sinh, đóng gói thành các gói nội dung để bán trên thư viện.