Đổi tên lớp học

Bài trước Bài tiếp theo

Nếu bạn có đặt tên nhầm cho lớp học, thì bạn có thể sử dụng chức năng đổi tên cho lớp học. Để đổi tên cho lớp học, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Trỏ chuột vào một lớp muốn cài đặt.
  2. Chọn vào nút 3 chấm để chọn thao tác.
  3. Chọn thao tác Sửa tên lớp để thực hiện.
  4. Nhập tên mới cho lớp học và chọn Lưu.