Tạm dừng lớp học

Bài trước Bài tiếp theo

Để tạm dừng lớp học, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

  1. Trỏ chuột vào một lớp muốn cài đặt.
  2. Chọn vào nút 3 chấm để chọn thao tác.
  3. Chọn thao tác Tạm dừng lớp để thực hiện.